Што е Јутпас?

Јутпас е дел од Европската Комисија’s стратегија за поттикнување на признавањето на неформалното учење. Тој е достапен за користење на прокети кои се финансирани од страна на Еразмус +: Млади во Акција (2014-2020) и Млади во Акција (2007-2013). Како алатка за документирање и признавање на резултатите од учењето, ја става политиката во пракса а праксата во политика:

  • Додека го креирате Јутпас сертификатот заедно со лицето за поддршка, учесниците на проектот ќе имаат можност да опишат што се имаат направено во нивниот проект и со какви компетенции се имаат здобиено. Затоа, Јутпас го поддржуваодразот на личниот неформален процес на учење и резултати што произлегуваат од него.
  • Со оглед на тоа дека представува инструмент за валидација на европско ниво на неформалното учење во полето на млади, Јутпас придонесува до зајакнување насоцијалното признавање на младинската работа.
  • Опишувајќи ја додадената вредност на проектот, Јутпас поддржуваактивно Европско граѓанство на млади лица и младински работници.
  • Јутпас исто така има за цел поддржување на вработувањето на млади лица и младински работиници со документирање на стекнувањето на клучните компетенции на сертификатот.

Генерирање на Јутпас Сертификати

Заедно со Еразмус +: Млади во Акција програмата, Јутпас сертификатите се достапни за Младински размени, Европски Волонтерски Сервис, Мобилност на младински работници (кои се во Клучна кација 1 и 2), За состаноци за структурен дијалог (Клучна Акција 3) и за Транационални активнаости за соработка (ТАС) на Национлните акции. Сертфикатите може исто така да бидат издадени за проекти кои се доделени од претходните програми, Млади во Акција (2007-2013).

Сите учесници на доделениот проект имаат право да добијат Јутпас сертификат – како и признание за нивното не-формално образование и резултатите кои произлегуваат од него.

Доколку сакате да креирате Јутпас сертификат, ве молимекликнете тука за да влезете во техничката алатка. Деталните инструкции ќе ве водат низ секој чекор.