Пријави се со Јутпас

Help & Instructions

Registration is necessary for security reasons. Your password will be sent to your email address entered above. We invite you to change your password after you have logged in for the first time. If you do not receive the password, then please send an email to youthpass@salto-youth.net.

Регистрација е потребна одбезбедносни причини. Еднаш кога ќе го креирате вашиот личен профил, вие можете да ја користите вашата електронска адреса и лозинка за да селогирате за прв пат, со прекини или наредни посети. Вашата лозинка е испратена на вашата електронска адреса веднаш по регистрацијата.

Ве молиме да имате предвид дека некои од вашите лични податоци ќе се најдат на Јутпас сертификатот кој го издавате. Ве молиме да ја комплетирате следнатаформа внимателно.

Еднаш кога ќе започнете да ја спроведувате побараната информација, ќе се појави придружен со текст за помош, давајќи инструкции и препораки за пополнување на секое поедниечно поле со информација. Овие текстови за помош се појавуваат веднаш откако ќе го вметнете покажувачот за текстот во полето за текстот кое сакате да го пополните. Одредени полиња за текст кои содржат здебелени буквиозначуваат дека тоа е задолжително како вие би ја внесле задолжително таа информација. Во случај ако полињата сеограничени со одреден број на карактери , истотака е означено.